Thursday, 18 November 2010

Future of Policing in north Wales

I received this email from north Wales Police today:We are writing to update you on our progress in managing the impact of changing finances, and to reassure you that we will continue to provide the highest possible level of policing service to North Wales.North Wales Police Force and North Wales Police Authority have jointly produced a briefing document. This document is available from our website: www.nwalespa.org. The intention is to clarify some of the challenges we know we are facing, to be open about issues which are yet to be resolved and to initiate a dialogue between ourselves and our communities. Policing and the safety of North Wales is our reason for being, and we want to reassure you that we will do everything possible to minimize the impact of these financial cuts on the services we deliver, but the reality of the situation means that there will be some significant changes in the near future.We want to be open, honest and transparent with our communities, our staff and Officers. We already know that we are facing unprecedented financial cuts, and we want to ensure that we become more efficient where possible, but the scale of the challenge goes beyond efficiency savings as we know them. Over the next few years we will have to:

· change the way we deliver services,

· review all of our activities,

· prioritise some activities and stop other activities

· reduce our workforce

· reduce our non-staff costs (such as vehicles, premises, information and communications technology)We are here to serve and protect North Wales, and we want North Wales to aid us in managing the changes that we must face, by providing constructive feedback, by asking questions of us, and being open about your concerns. Although our financial situation has changed our priority has not, we still want to ensure that you have trust and confidence in North Wales Police.The Government is expected to announce funding allocations on 8 December and further information will be provided on our website as soon as possible after that. We will be sending an update to everyone receiving this email direct from us – if it has been forwarded to you and you want to receive updates, please email us at consultation@north-wales.police.uk or you can write to us at Future of Policing Consultation, Glan y Don, Colwyn Bay, Conwy LL29 8AW.The Police Authority will be finalising the budget for policing in North Wales on 11 February. We will be agreeing policing priorities for the year ahead at the same time. We will take account of all views received by 27 January (contact details as set out above), but we prefer earlier responses as this will enable us to incorporate views into our planning – particularly in relation to a new district structure.

We look forward to hearing from you.Mark Polin

Prif Gwnstabl / Chief Constable
Alun Lewis

Cadeirydd / Chair
Tal Michael

Prif Weithredwr / Chief Executive


Dear All

Rydym yn ysgrifennu atoch i’ch diweddaru ynghylch y cynnydd rydym yn ei wneud o ran rheoli effaith y sefyllfa ariannol, ac i dawelu eich meddwl y byddwn yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf i Ogledd Cymru.Mae Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru wedi cynhyrchu dogfen friffio ar y cyd. Mae’r ddogfen hon ar gael ar ein gwefan: www.nwalespa.org. Y bwriad ydi egluro beth yw rhai o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu, i fod yn agored ynghylch materion sydd heb gael eu datrys eto ac i gychwyn deialog rhyngom a’n cymunedau. Plismona a diogelwch Gogledd Cymru yw’r rheswm dros ein bodolaeth, ac rydym eisiau tawelu eich meddwl ein bod yn gwneud popeth y gallwn i leihau effaith y toriadau ariannol hyn ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu; ond mae realiti’r sefyllfa yn golygu y bydd yna rai newidiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Rydym eisiau bod yn agored, yn onest ac yn dryloyw gyda’n cymunedau, ein staff a’n Swyddogion. Rydym eisoes yn gwybod ein bod yn wynebu toriadau ariannol heb eu tebyg, ac rydym eisiau sicrhau ein bod yn datblygu i fod yn fwy effeithiol lle’n bosibl, ond mae graddfa’r her yn mynd y tu hwnt i wneud arbedion effeithiolrwydd yn unig. Dros y blynyddoedd nesaf bydd rhaid i ni:

· newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau,

· adolygu ein holl weithgareddau,

· blaenoriaethu rhai gweithgareddau a rhoi’r gorau i weithgareddau eraill

· lleihau ein gweithlu

· lleihau costau nad ydynt yn rhai staff (megis cerbydau modur, adeiladau, technoleg gwybodaeth a chyfathrebiadau)Rydym yma i wasanaethu ac amddiffyn Gogledd Cymru, ac rydym eisiau i Ogledd Cymru ein helpu ni i reoli’r newidiadau y bydd rhaid i ni eu hwynebu, drwy ddarparu adborth adeiladol, drwy ofyn cwestiynau, a thrwy fod yn agored ynghylch eich pryderon. Er bod ein sefyllfa ariannol wedi newid nid ydyw ein blaenoriaeth, rydym eisiau parhau i sicrhau bod gennych hyder a ffydd yn Heddlu Gogledd Cymru.Disgwylir i’r Llywodraeth gyhoeddi’r dyraniadau ariannol ar 8 Rhagfyr a bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan cyn gynted â phosib ar ôl hynny. Byddwn yn anfon diweddariad at bawb fydd yn derbyn yr e-bost hwn yn uniongyrchol gennym ni - os yw’r e-bost hwn wedi cael ei anfon ymlaen atoch a’ch bod chi eisiau derbyn diweddariadau, anfonwch e-bost atom consultation@north-wales.police.uk neu fe allwch ysgrifennu atom i Ymgynghoriad Dyfodol Plismona, Glan y Don, Bae Colwyn, Conwy LL29 8AW.Bydd Awdurdod yr Heddlu yn dod i benderfyniad terfynol ynghylch cyllideb blismona Gogledd Cymru ar 11 Chwefror. Byddwn yn cytuno beth fydd y blaenoriaethau plismona ar gyfer y flwyddyn i ddod ar yr un pryd. Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau y byddwn wedi eu cael erbyn 27 Ionawr (manylion cyswllt fel yr uchod), ond byddai’n well gennym dderbyn ymatebion ymhell cyn hynny gan y byddai hynny’n ein galluogi ni i gynnwys y safbwyntiau hynny yn ein cynlluniau – yn arbennig mewn perthynas â strwythur newydd yr ardaloedd.Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.


We are writing to update you on our progress in managing the impact of changing finances, and to reassure you that we will continue to provide the highest possible level of policing service to North Wales.North Wales Police Force and North Wales Police Authority have jointly produced a briefing document. This document is available from our website: www.nwalespa.org. The intention is to clarify some of the challenges we know we are facing, to be open about issues which are yet to be resolved and to initiate a dialogue between ourselves and our communities. Policing and the safety of North Wales is our reason for being, and we want to reassure you that we will do everything possible to minimize the impact of these financial cuts on the services we deliver, but the reality of the situation means that there will be some significant changes in the near future.We want to be open, honest and transparent with our communities, our staff and Officers. We already know that we are facing unprecedented financial cuts, and we want to ensure that we become more efficient where possible, but the scale of the challenge goes beyond efficiency savings as we know them. Over the next few years we will have to:

· change the way we deliver services,

· review all of our activities,

· prioritise some activities and stop other activities

· reduce our workforce

· reduce our non-staff costs (such as vehicles, premises, information and communications technology)We are here to serve and protect North Wales, and we want North Wales to aid us in managing the changes that we must face, by providing constructive feedback, by asking questions of us, and being open about your concerns. Although our financial situation has changed our priority has not, we still want to ensure that you have trust and confidence in North Wales Police.The Government is expected to announce funding allocations on 8 December and further information will be provided on our website as soon as possible after that. We will be sending an update to everyone receiving this email direct from us – if it has been forwarded to you and you want to receive updates, please email us at consultation@north-wales.police.uk or you can write to us at Future of Policing Consultation, Glan y Don, Colwyn Bay, Conwy LL29 8AW.The Police Authority will be finalising the budget for policing in North Wales on 11 February. We will be agreeing policing priorities for the year ahead at the same time. We will take account of all views received by 27 January (contact details as set out above), but we prefer earlier responses as this will enable us to incorporate views into our planning – particularly in relation to a new district structure.

We look forward to hearing from you.Mark Polin

Prif Gwnstabl / Chief Constable
Alun Lewis

Cadeirydd / Chair
Tal Michael

Prif Weithredwr / Chief Executive


Dear All

Rydym yn ysgrifennu atoch i’ch diweddaru ynghylch y cynnydd rydym yn ei wneud o ran rheoli effaith y sefyllfa ariannol, ac i dawelu eich meddwl y byddwn yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf i Ogledd Cymru.Mae Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru wedi cynhyrchu dogfen friffio ar y cyd. Mae’r ddogfen hon ar gael ar ein gwefan: www.nwalespa.org. Y bwriad ydi egluro beth yw rhai o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu, i fod yn agored ynghylch materion sydd heb gael eu datrys eto ac i gychwyn deialog rhyngom a’n cymunedau. Plismona a diogelwch Gogledd Cymru yw’r rheswm dros ein bodolaeth, ac rydym eisiau tawelu eich meddwl ein bod yn gwneud popeth y gallwn i leihau effaith y toriadau ariannol hyn ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu; ond mae realiti’r sefyllfa yn golygu y bydd yna rai newidiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Rydym eisiau bod yn agored, yn onest ac yn dryloyw gyda’n cymunedau, ein staff a’n Swyddogion. Rydym eisoes yn gwybod ein bod yn wynebu toriadau ariannol heb eu tebyg, ac rydym eisiau sicrhau ein bod yn datblygu i fod yn fwy effeithiol lle’n bosibl, ond mae graddfa’r her yn mynd y tu hwnt i wneud arbedion effeithiolrwydd yn unig. Dros y blynyddoedd nesaf bydd rhaid i ni:

· newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau,

· adolygu ein holl weithgareddau,

· blaenoriaethu rhai gweithgareddau a rhoi’r gorau i weithgareddau eraill

· lleihau ein gweithlu

· lleihau costau nad ydynt yn rhai staff (megis cerbydau modur, adeiladau, technoleg gwybodaeth a chyfathrebiadau)Rydym yma i wasanaethu ac amddiffyn Gogledd Cymru, ac rydym eisiau i Ogledd Cymru ein helpu ni i reoli’r newidiadau y bydd rhaid i ni eu hwynebu, drwy ddarparu adborth adeiladol, drwy ofyn cwestiynau, a thrwy fod yn agored ynghylch eich pryderon. Er bod ein sefyllfa ariannol wedi newid nid ydyw ein blaenoriaeth, rydym eisiau parhau i sicrhau bod gennych hyder a ffydd yn Heddlu Gogledd Cymru.Disgwylir i’r Llywodraeth gyhoeddi’r dyraniadau ariannol ar 8 Rhagfyr a bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan cyn gynted â phosib ar ôl hynny. Byddwn yn anfon diweddariad at bawb fydd yn derbyn yr e-bost hwn yn uniongyrchol gennym ni - os yw’r e-bost hwn wedi cael ei anfon ymlaen atoch a’ch bod chi eisiau derbyn diweddariadau, anfonwch e-bost atom consultation@north-wales.police.uk neu fe allwch ysgrifennu atom i Ymgynghoriad Dyfodol Plismona, Glan y Don, Bae Colwyn, Conwy LL29 8AW.Bydd Awdurdod yr Heddlu yn dod i benderfyniad terfynol ynghylch cyllideb blismona Gogledd Cymru ar 11 Chwefror. Byddwn yn cytuno beth fydd y blaenoriaethau plismona ar gyfer y flwyddyn i ddod ar yr un pryd. Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau y byddwn wedi eu cael erbyn 27 Ionawr (manylion cyswllt fel yr uchod), ond byddai’n well gennym dderbyn ymatebion ymhell cyn hynny gan y byddai hynny’n ein galluogi ni i gynnwys y safbwyntiau hynny yn ein cynlluniau – yn arbennig mewn perthynas â strwythur newydd yr ardaloedd.Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

No comments:

Post a Comment